foto1
Model doradztwa dopasowujemy indywidualnie z uwzględnieniem jej specyfiki
foto1
Współpracujemy z kancelarią notarialną, a także z profesjonalnym biurem rachunkowym
foto1
Świadczenie usług poza siedzibą Kancelarii nie stanowi dla nas problemu
foto1
W sytuacjach nagłych (np. zatrzymanie) możliwy jest kontakt z kancelarią 24 h na dobę
foto1
Oferta dla Klienta dostosowana jest indywidualnie i kompleksowo
Tel.+48 693 055 503
adwokat@jakubrudzinski.pl

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa pracy zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza nią. W sytuacjach pilnych adwokat udziela porad prawnych z w/w dziedziny prawa również w dni wolne od pracy, zarówno w Bydgoszczy, jak też w innym wybranym przez Klienta miejscu, przy zapewnieniu warunków swobody wypowiedzi oraz dyskrecji.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

»reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym;

»reprezentowanie w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji;

»reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym;

»reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami;

»reprezentowanie w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego (np. plan zagospodarowania przestrzennego);

»reprezentowanie w sprawach reprywatyzacyjnych;

»reprezentowanie w sprawach z zakresu Ordynacji podatkowej;

»sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, wezwań do usunięcia naruszeń prawa;

»przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;

»udzielanie porad prawnych.

PRAWO PRACY:

»opiniowanie umów o pracę oraz projektów regulaminów;

»reprezentowanie w sprawach związanych z wypadkiem przy pracy;

»reprezentowanie w sprawach dot. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika;

»reprezentowanie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;

»reprezentowanie w sprawach o dyskryminację lub mobbing;

»reprezentowanie w sprawach dot. wynagrodzenia za pracę;

»sporządzanie odwołań od ugód zawartych przed komisją pojednawczą, wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, sprzeciwów,

»zażaleń, pozwów oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy;

»udzielanie porad prawnych.

Mapka dojazdu - Adwokat Jakub Rudziński ul. Gdańska 5/3B, 85-005 Bydgoszcz,